Organisatie

De organisatie van de kerk gaat over de manier waarop het kerkelijk leven is geregeld: welke kerkelijke vergaderingen er zijn, welke ambten er zijn en wat de taken van ambtsdragers zijn.
Onze kerkenraad bestaat uit een predikant (samen met twee andere gemeenten), ouderlingen,
ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
Deze colleges vertegenwoordigen de gemeente. Kerkenraadsleden zijn belijdend lid van de gemeente.
Dit geldt niet voor de predikant. Deze wordt door de kerkenraad beroepen. Als de predikant het beroep aanneemt dan wordt deze aangesteld voor onbepaalde tijd.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de bediening van het Woord en de Sacramenten.

Een nadere toelichting op de verschillende onderdelen, kunt u vinden onder de knoppen
aan de linkerkant van deze pagina.

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links